પગાર વધે 24 કલાકમાં–લોકપાલ માટે 4 મહિના !!! અહો ! આશ્ચર્યમ !!!

જો સાંસદોના પગાર/ભથ્થા માત્ર 24 કલાકના સમયમાં સંસદ પસાર/મંજૂરી આપી શકતી હોય તો જનલોક્પાલ બીલ પાસ કરવા ભારત સરકારને 4 ચાર માસનો સમય શા માટે જોઈએ છીએ ?

If raising salary/allowances to MPs bill can be adopted by parliament; then how and why govt.of India need FOUR MONTHS TIME to adopt JANLOKPAL BILL ?

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s